Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Jirca B.V. / Tuinglas / KitchenFrame
KVK nr. 75084104

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en levering van goederen en diensten, die door Jirca B.V. / Tuinglas / KitchenFrame worden gebracht en/of verstrekt. De betrokken firma wordt hierna aangeduid als “Jirca” De gegevens van de firma staan vermeld aan de bovenzijde van de opdrachtbevestiging.
2. Koper of diens vertegenwoordiger, hierna te noemen “cliënt,” aanvaardt de inhoud en toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
3. Jirca is gehouden, voorafgaand aan of op het moment van het sluiten van de overeenkomst, cliënt kennis te laten nemen van de inhoud van deze voorwaarden.
4. Wanneer cliënt eenmaal onder de onderhavige voorwaarden heeft gekocht wordt hij geacht bij eventueel hiermee samenhangende vervolgopdrachten, hoe dan ook opgegeven, stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk is bevestigd.
5. van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door Jirca ondertekend schrijven in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten, bestellingen en bevestigingen
1. Alle aanbiedingen van Jirca zijn vrijblijvend gedaan en kunnen door Jirca worden herroepen.
2. Een aanbieding is bindend voor de termijn welke in de offerte is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding 30 dagen na dagtekening van de offerte.
3. Indien cliënt een opdracht verstrekt aan Jirca tot levering op afroep, geldt dat deze afroepperiode maximaal 3 maanden kan bedragen, te rekenen vanaf de datum van opdrachtverstrekking, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen.
4. Bestellingen door cliënt waarbij een prijs niet uitdrukkelijk is overeengekomen, worden tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd, ongeacht een vroeger gemaakte offerte of berekende prijs.
5. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door partijen.
6. Door de Nederlandse overheid opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen van welke aard dan ook, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of gewijzigd, worden met cliënt verrekend, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.
7. Kennelijke fouten in de offerte cq. opdrachtbevestigingen binden Jirca niet.

Artikel 3: Levering en risico
1. Opgegeven levertijden of montagetijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijke anders is overeengekomen. Jirca zal redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering cq. montage binnen de opgegeven termijn te realiseren.
2. Jirca is nimmer aansprakelijk voor schade die cliënt lijdt als gevolg van overschrijding van een opgegeven levertijd cq. montagetijd, tenzij deze overschrijding is te wijten aan opzet en/of grove schuld van Jirca.
3. Evenmin krijgt cliënt door overschrijding van de levertijd enig recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen of enige verplichting uit de overeenkomst of andere transactie met Jirca, welke op hem mocht rusten, niet na te komen of op te schorten.
4. Indien goederen in een door cliënt aan te wijzen ruimte dienen te worden gemonteerd, is cliënt gehouden Jirca minimaal 6 weken voor de levering in de gelegenheid te stellen voormelde ruimte in te meten. Indien Jirca daartoe door cliënt niet in de gelegenheid wordt gesteld, komt het risico van eventuele maatafwijkingen geheel voor rekening en risico van cliënt.
5. Bij franco levering of met vrachtkosten toeslag worden de goederen voor rekening en risico van Jirca vervoerd. In alle andere gevallen worden de goederen voor rekening en risico van cliënt vervoerd.
6. Bij levering franco adres/werk behoeft Jirca de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Eventuele werkzaamheden en kosten voor het berijdbaar en/of veilig maken komen voor rekening van cliënt.
7. Levering geschiedt steeds naast het voertuig of zo mogelijk binnenshuis of in de tuin, uitsluitend op de begane grond, terwijl cliënt verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Jirca en cliënt dragen zorg voor de lossing. Levering op verdiepingen wordt uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Eventuele specifieke wensen van cliënt inzake het vervoer of het lossen worden slechts uitgevoerd indien cliënt verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
9. Lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door Jirca.
10. Indien de levering cq. montage niet op de aangeven datum en tijdstip plaatsvindt, kan Jirca niet voor enige schade worden aangesproken, ook niet voor eventueel door cliënt opgenomen vrije dag. Jirca is gehouden zich tot het uiterste in te spannen om de levering cq. montage op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip te realiseren.
11. Cliënt is gehouden het geleverde onmiddellijk bij ontvangst op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten en/of beschadigingen dient cliënt onverwijld op de afleveringsbon, pakbon, factuur of vervoersdocument te (laten) vermelden. Indien cliënt het voorgaande niet stipt naleeft, wordt cliënt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Reclames dienaangaande worden onverwijld ongegrond verklaard.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
1. zonder schriftelijke toestemming van Jirca is cliënt alvorens volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen en blijft Jirca eigenaar daarvan. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.
2. Het eigendom van door Jirca geleverde goederen gaat eerst op cliënt over nadat deze aan Jirca alles heeft voldaan wat ter zake van de levering van deze goederen – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten – verschuldigd is.
3. De goederen kunnen terstond door Jirca worden teruggevorderd indien cliënt niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Jirca gegronde vrees heeft dat cliënt niet aan zijn verplichting zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen cliënt in rekening worden gebracht. In geval van terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Jirca zal bij terugname gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen, waarbij cliënt nu reeds de verplichtingen op zich neemt Jirca alle medewerking te verlenen teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde.

Artikel 5: Overmacht
1. Indien Jirca door een niet toerekenbare tekortkoming, waaronder overmacht, verhinderd zal zijn te leveren cq. te monteren of op normale wijze te leveren cq. te monteren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen dan wel de order voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Jirca ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door cliënt kan worden verlangd, zoals: werkstaking, uitsluiting, blokkades, in- en uitvoerverboden, brand of andere onvoorziene, vernietiging van gebouwen of goederen, belemmering in het verkeer in de ruimste zin des woord en alle overige onvoorziene omstandigheden welke buiten de schuld of risicosfeer liggen van Jirca. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, molest, epidemieën etc.

Artikel 6: Hoedanigheid
1. geringe in het handelsverkeer getolereerde afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan cliënt slechts aanspraak maken op een hoedanigheid welke in overeenstemming is met hetgeen in het handelsverkeer ten aanzien van het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
3. In het handelsverkeer is het algemeen bekend dat er kleurafwijkingen kunnen bestaan tussen geleverd glas, metaal en lakken en de getoonde monsters, alsmede lichte kleurafwijkingen tussen bedrukte glaspanelen en de getoonde monsters. Deze afwijkingen zijn algemeen geaccepteerde toleranties en leveren geen grond op voor enige reclame dan wel schadevergoeding.

Artikel 7: Keuring
1. Cliënt heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
2. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen kan cliënt echter slechts aanspraken jegens Jirca ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits cliënt het bestaan van zulke bezwaren meldt:
1. In geval van levering franco op het werk, binnen 8 werkdagen na ontvangst der goederen en rekening houdend met het bepaalde in artikel 8.
2. In alle andere gevallen, voor de verlading, behoudens het in lid 3. bepaalde.
3. In de gevallen bedoeld in lid 2 letter b, is Jirca indien cliënt daarom verzocht heeft, verplicht tijdig voor de verlading cliënt in kennis te stellen van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is Jirca die verplichting niet nagekomen, dan is cliënt bevoegd zijn bezwaren alsnog te melden zodra mogelijk na ontvangst van de goederen.
4. Het in lid 2 en 3 bepaalde laat onverlet de rechten van cliënt volgens de wet ingeval van gebreken, die bij keuring zoals die in het handelsverkeer in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is dan wel – indien voor zover het bepaalde in lid 3 van toepassing is – zoals die in het bestek is omschreven, niet konden worden opgelost.
5. Het in lid 4 bepaalde is slechts van toepassing indien cliënt zijn bezwaren deswege aan Jirca meldt binnen 8 werkdagen na levering.
6. Indien cliënt volgens vorenstaande bepalingen aanspraken kan doen gelden wegens gebreken in goederen welke nog niet zijn verwerkt, is Jirca gehouden op verlangen van cliënt die goederen op kosten van Jirca terstond af te voeren. Er kan worden overeengekomen dat Jirca aan cliënt een schadevergoeding betaalt of op kosten van Jirca de betrokken goederen worden afgevoerd, waarbij Jirca vervolgens in de gelegenheid gesteld dient te worden de afgekeurde goederen te remplaceren voor goedgekeurde goederen.

Artikel 8: Reclames
1. Reclames zowel op levering van goederen als op verleende diensten, dienen binnen 8 werkdagen na in ontvangst name cq. verrichting, door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Jirca te zijn gebracht onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
2. Reclames over facturen dienen op de wijze als aangegeven in lid 2 te zijn ingediend binnen 8 werkdagen na verzenddatum der factuur.
3. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer behandeld worden en wordt cliënt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
4. Indien Jirca van mening is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Jirca het recht hetzij in onderling overleg een geldbedrag te bepalen en dit als schadeloosstelling aan cliënt te crediteren, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van cliënt, Jirca alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren.
5. Cliënt dient Jirca in de gelegenheid te stellen de afgeleverde goederen in ongewijzigde hoedanigheid te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is.
6. Indien Jirca niet in staat wordt gesteld tot de controle, vervalt het recht op reclame en de mogelijke verplichtingen van Jirca tot nakoming of schadevergoeding.
7. Reclames geven cliënt geen recht betaling van enige aan Jirca verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten.
8. Cliënt komt nimmer enig recht toe op compensatie cq. verrekening van een mogelijke vordering op Jirca .
9. Jirca is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer cliënt op het ogenblik van indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens Jirca bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en Jirca dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.
10. Reclames ontslaan cliënt niet van zijn verplichtingen de te leveren goederen in ontvangst te nemen en/of diensten te aanvaarden.
11. Op technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, geen reclames worden gebaseerd.
12. Reclames kunnen door cliënt met alle middelen rechtens worden bewezen, binnen redelijke termijn, doch in ieder geval binnen 3 maanden na levering der goederen.
13. Het recht van cliënt te reclameren vervalt echter indien de gekochte goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, tenzij dit logisch uit de overeenkomst voortvloeide. De bewijslast dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat de goederen waarop de reclame betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Jirca zijn geleverd, rust op cliënt.
14. Indien de reclame is gegrond, is Jirca uitsluitend gehouden een schadevergoeding te betalen of het ondeugdelijk goed te vervangen cq. op haar kosten te herstellen, zonder dat cliënt enig recht kan doen gelden op verdere schadevergoedingen. Cliënt heeft aldus geen recht de vervanging of het herstel door Jirca te weigeren.

Artikel 9: Retourzending
1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.
2. Beschadigde goederen en goederen waarvan de gebruikelijke verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
3. Bij retourzendingen heeft Jirca het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25 procent van de waarde der onderhavige goederen.

Artikel 10: Prijs / prijswijzigingen
1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen van Jirca inclusief btw.
2. Partijen komen overeen dat de prijs zoals vastgesteld in lid 1, kan worden gewijzigd indien en voor zo ver bij het opmeten van de exacte maten van de te leveren goederen, deze verschillen ten opzichte van de maten die bij de offerte cq. het aangaan van de overeenkomst als uitgangspunt zijn genomen.

Artikel 11: Betaling
1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst geleverd is, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de 8e dag na de factuurdatum, tenzij uitsluitend schriftelijk anders tussen Cliënt en Jirca is overeen gekomen.
2. Cliënt is gehouden 100% van het totaal verschuldigde bedrag aan Jirca te voldoen, voor of bij aflevering per bank, aan Jirca, tenzij uitsluitend schriftelijk anders tussen Cliënt en Jirca is overeen gekomen.
3. Bij koopovereenkomsten welke conform het bepaalde in artikel 2 lid 5 worden gesloten, blijft cliënt in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor onder meer de betaling. Cliënt kan uitsluitend bevrijdend betalen door ontvangst van gelden door Jirca op bank rekening ten name van Jirca. Indien cliënt betaalt via een vertegenwoordiger, tussenpersoon of aannemer en deze gelden door Jirca uiteindelijk niet worden ontvangen op de wijze zoals in de vorige zin aangegeven, blijft het betalingsrisico bij cliënt, en de vordering van Jirca op cliënt aldus openstaand en opeisbaar.
4. Indien cliënt op de 30e dag na de vervaldag nog immer met betaling in gebreke is, is hij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist over het opeisbare bedrag rente verschuldigd, te weten de wettelijke rente + 5%.
5. De rente loopt, indien tevens een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd is, van voormelde 30e dag af en anders van de vervaldag af tot en met de dag van betaling.
6. In geval cliënt op de vervaldag nog steeds de betaling heeft verzuimd, is Jirca bevoegd de nakoming van jegens cliënt aangegane leveringsverplichtingen op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor hetgeen nog te leveren is vooruit betaald, dan wel een genoegzame zekerheidsstelling te vorderen.
7. Gelijke bevoegdheden als in vorig lid omschreven, komen Jirca toe – ook reeds voor de vervaldag – jegens cliënt over wiens verminderde kredietwaardigheid Jirca na het aangaan der overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwijze niet of slechts op voorwaarde van vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling zou hebben aangegaan.
8. Cliënt die het door hem verschuldigde niet op tijd betaalt, is verplicht aan Jirca administratiekosten te vergoeden, gemaakt tot inning der vordering, onverminderd het bepaalde in lid 4, 9 en 10 van dit artikel.
9. Wanneer Jirca vanwege niet tijdige betaling haar vordering ter incasso in handen van derden stelt, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van cliënt.
10. Jirca is bevoegd de buitengerechtelijke kosten, buiten die van de inningprocedure zelf en de executiekosten, te fixeren op minimaal 15 procent van de verschuldigde hoofdsom.
11. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is cliënt bij niet tijdige betaling van één of meerdere termijnen van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en is de gehele restant van de koopprijs terstond in zijn geheel opeisbaar.
12. Betalingen dienen door cliënt steeds zonder enige korting te geschieden tenzij uitsluitend schriftelijk anders tussen Cliënt en Jirca is overeen gekomen.
13. De door cliënt gedane betalingen trekken allereerst ter voldoening van de kosten, dan van de rente en vervolgens van de oudste schulden, ook al heeft cliënt onder andere titel betaald.

Artikel 12: Ontbinding
1. Indien cliënt verzuimt zijn verplichtingen stipt na te komen, waaronder mede begrepen niet tijdige betalingen of indien door derden ten laste van cliënt beslag wordt gelegd op aan Jirca toebehorende goederen, zal Jirca naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen onverminderd de aanspraken van Jirca op schadevergoeding, terwijl Jirca alsdan ook bevoegd is alle andere met cliënt lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, indien zich een situatie voordoet als in de eerste volzin omschreven. In het onderhavige geval worden alle vorderingen van Jirca op cliënt direct opeisbaar.

Artikel 13: Garantie
1. Jirca garandeert cliënt nakoming van haar verplichtingen volgens de wettelijke normen met inachtneming van de onderhavige algemene voorwaarden, met dien verstande dat Jirca niet voor meer instaat dan aan haar door haar (toe-)leverancier is gegarandeerd, mits en voor zover zij erin geslaagd is op deze garantie een succesvol beroep te doen, waartoe Jirca zich zal inspannen.
2. Voor zo ver deze garantie betrekking heeft op de deugdelijkheid van door Jirca geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, geldt ze echter uitsluitend voor zo ver de betrokken goederen zijn aangewend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd onder normaal te achten omstandigheden cq. de betrokken werkzaamheden zijn verricht onder normaal te achten omstandigheden, één en ander overeenkomstig eventuele door Jirca verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen.
3. Aanspraken jegens Jirca op grond van dit artikel vervallen wanneer cliënt derden werkzaamheden heeft laten verrichten met betrekking tot zaken, waarvoor cliënt zich in eerste instantie tot Jirca had dienen te richten, tenzij Jirca hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleent.
4. Jirca is ter voldoening aan haar garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht of een schadevergoeding te betalen aan cliënt of de desbetreffende goederen of onderdelen daarvan opnieuw te leveren, zulks ter keuze van Jirca.

Artikel 14: Annulering
1. cliënt kan, uitsluitend na instemming van Jirca, een door hem gesloten overeenkomst met Jirca annuleren indien en voor zover Jirca nog geen rechtsgeldige opdracht heeft verstrekt aan derden, waaronder leverancier(s)/dienstverlener(s), welke overeenkomst(en) door Jirca is/zijn aangegaan om de opdracht van de cliënt behoorlijk te kunnen uitvoeren.
2. Indien een cliënt conform lid 1 een overeenkomst annuleert, is Jirca immer gerechtigd naar keuze nakoming te vorderen, dan wel de onderhavige overeenkomst te ontbinden waarbij Jirca recht heeft op schadevergoeding van cliënt wegens gemaakte kosten, verrichte arbeid en winstderving, welke schadevergoeding nader wordt vastgesteld door Jirca, doch tenminste 25% bedraagt van de totale koopprijs.
3. Cliënt is gehouden Jirca te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht.

Artikel 15: Levering op afroep
1. Indien een cliënt een opdracht verstrekt waarbij een levering op afroep wordt overeengekomen, is cliënt gehouden na het sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden aan Jirca te melden wanneer de overeengekomen goederen/diensten geleverd dienen te worden. Cliënt is gehouden binnen 4 weken na het verstrijken van voornoemde periode de goederen/diensten af te nemen. Indien cliënt binnen de gestelde termijn verzuimt om aan Jirca een datum en/of plaats aan te geven wanneer en waar geleverd kan worden, is cliënt, in afwijking van de betalingscondities zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging en artikel 11 lid 2, automatisch de volledige koopprijs verschuldigd welke aldus ook geheel opeisbaar is.
2. Indien cliënt met instemming van Jirca de overeenkomst tot levering op afroep annuleert, is cliënt tenminste 25% van de totale koopprijs opeisbaar verschuldigd. Cliënt is gehouden Jirca te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht.

Artikel 16: Montage en Inbedrijfstelling
1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn montage, inbedrijfstelling en het voorbereidend werk, voor rekening van cliënt.
2. Indien de montage, opstelling of inbedrijfstelling door Jirca zal geschieden, gebeurt dit onder de volgende voorwaarden:
1. De leiding der werkzaamheden berust bij de door Jirca gezonden monteur.
2. De ruimte waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden, mag door aard en gesteldheid geen hinderlijke invloed op de werkzaamheden hebben.
3. Eventueel benodigde fundering dient bij de komst van de genoemde monteur gereed te zijn en in een zodanige staat te zijn, dat zij de vereiste belasting kan dragen. Tenzij uitsluitend schriftelijk anders tussen Cliënt en Jirca is overeen gekomen
4. Hulpkrachten, hulpmaterialen en hulpwerktuigen dienen in voldoende mate – dit ter beoordeling aan genoemde monteur – door cliënt aan hem ter beschikking gesteld te worden.
5. Tenzij anders is overeengekomen, dienen bijkomende werkzaamheden zoals hak- en breekwerk, timmer-, schilder-, metsel-, stukadoor-, graafwerk of voorbereidend werk (ten behoeve van onder andere gas-, water- en elektratoevoer) door cliënt te worden verricht en zullen nimmer voor rekening of risico van Jirca kunnen komen.
6. Genoemde monteur moet regelmatig met zijn werkzaamheden kunnen voortgaan, indien dit niet het geval is zijn de daaruit voorvloeiende meerkosten voor rekening van cliënt.
7. Genoemde monteur is gehouden cliënt zoveel mogelijk gewenste inlichtingen te verstrekken, cliënt wordt dan ook geacht bij het vertrek van genoemde monteur geheel op de hoogte te zijn van de werking en eigenschappen van de geleverde goederen.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Jirca kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor een vermogensschade welke het gevolg is van een niet-deugdelijke levering van goederen en/of diensten. De aansprakelijkheid van Jirca is in alle gevallen beperkt tot maximaal de totale koopsom, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

Artikel 18: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Indien cliënt algemene voorwaarden hanteert en er strijd is met de algemene voorwaarden van Jirca, prevaleert de inhoud van de algemene voorwaarden van Jirca en zijn deze te allen tijde tussen partijen bindend.

Artikel 19: Geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarbij de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is steeds het Nederlands recht bij uitsluiting van toepassing.

Artikel 20: Deponering
1. De tekst van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden, en aldaar geregistreerd onder Jirca B.V. met inschrijfnummer 75084104

Artikel 21: Ingangsdatum
1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zullen van kracht zijn ingaande 1 januari 2021

Chat starten
1
Hulp nodig?
Tuinglas
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?